Algemene verkoopsvoorwaarden
Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle verkopen via onze website en hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen het Den Hoorn en de gebruiker te beschrijven betreffende de bestelling, de service, de betaling en de levering.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKERSOVEREENKOMST
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Den Hoorn wanneer u van Den Hoorn de bevestiging ontvangt van uw bestelling via e-mail.
Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.


ARTIKEL 2 – WETTELIJKE BEPALINGEN
Alle producten die op shop.den-hoorn.be worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving.
Het is niet toegelaten voor personen jonger dan 18 jaar, om alcoholische dranken bij ons te bestellen.
Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land.
Den Hoorn kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper.


ARTIKEL 3 - VERKOOPPRIJZEN
Den Hoorn behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW tarieven, accijnsrechten of bij wijziging van de productprijzen.
Den Hoorn kan speciale acties of kortingen voorzien op bepaalde producten.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en Den Hoorn kan niet aangesprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
Voor de rest verbindt Den Hoorn er zich toe elke bestelling uit te voeren die geplaatst werd volgens de voorwaarden aangekondigd op de website shop.den-hoorn.be tot op de dag van de bestelling.
Elke bestelling geplaatst na een aanpassing van het tarief zal uitgevoerd worden volgens de nieuwe voorwaarden.


ARTIKEL 4 - DE BESTELLING
De gebruiker kan online een bestelling plaatsen via www.shop.den-hoorn.be .
De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft.
Onder duidelijk identificeren verstaan we het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, land, telefoon-, fax- of GSM nummer en emailadres.
Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten.
De door Den Hoorn verkochte artikels komen overeen met de beschrijvingen van de catalogus en de online shop.
De foto’s zijn enkel ter illustratie en worden niet als bindend beschouwd.
Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten of afwijkingen in staan, of kan er een kleurverschil zijn.
Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Den Hoorn verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, en dit zolang de voorraad strekt.
Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht Den Hoorn er zich toe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de klant, Den Hoorn de nodige en correcte contactgegevens heeft doorgegeven.


ARTIKEL 5 - BETALINGSMODALITEITEN
De gebruiker kan zijn aankopen betalen via overschrijving:
De voorafbetaling van bestellingen kan enkel dmv. de klassieke bankoverschrijving binnen de 7 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling.
Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de gebruiker en mogen niet van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden.
Na het verstrijken van deze betalingstermijn behoudt Den Hoorn zich het recht voor om de bestelling te annuleren.


ARTIKEL 6 – WANBETALING
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen, kunnen wij niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die wij dienen te maken ter verkrijging van onze vordering buiten rechte.
De incassokosten worden vastgesteld op, in ieder geval 15% van de hoofdsom.
Als wij kunnen aantonen dat wij hogere kosten hebben moeten maken, dan komen ook deze daar voor in aanmerking.
Bij benadering bedragen de kosten voor inning via gerechtelijke weg: 150€ dagvaarding + 200€ rechtsplegingsvergoeding + 200€ betekening + 500€ uitvoeringskosten.


ARTIKEL 7 - DE LEVERING
De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis, op het adres van een derde persoon of zelf afhalen bij Den Hoorn in Lier, in het laatste geval zonder bijkomende kosten.
Den Hoorn verbindt zich tot het zo snel mogelijk leveren van de bestelde artikelen.
De gemiddelde leveringstermijn voor beschikbare producten bedraagt 7 à 10 werkdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening.
Indien geadresseerde niet thuis is, wordt gepoogd om af te leveren in de nabijheid (burenlevering).
In beide situaties wordt alléén afgeleverd tegen handtekening voor ontvangst.
DPD doet de volgende werkdag een tweede afleverpoging.
Indien de aflevering wéér niet lukt, doet DPD een briefje in de bus, waarna de geadresseerde een ander afleveradres of een andere afleverdatum kan opgeven, of toestemming kan geven het pakket neer te zetten op een door geadresseerde aangegeven plek (neerzettoestemming).
Nadien wordt het aan Den Hoorn teruggezonden.
De verzendkosten voor het eventueel opnieuw afleveren op het door u gekozen adres vallen ten uwen laste.
Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de verzendingskosten van uw pakje en zijn gebaseerd op de tarieven van DPD Sending Wines.
Verzendingen zijn mogelijk binnen alle landen van de Europese Unie (EU) behalve Cyprus en Malta.
Elk leveringsprobleem dient te worden genoteerd op het leveringsdocument van de transporteur.
Den Hoorn kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht door derden.
Zendingen zijn verzekerd tot maximum 520 euro per zending. De verzekering vervalt zodra u het pakket aanvaard hebt.
Indien uw zending een waarde heeft dat hoger dan 520 euro is, dan raden wij u aan om uw goederen te spreiden over verschillende zendingen.
Indien u kiest om dit niet te doen kan Den Hoorn niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedeelte hoger dan 520 euro .


ARTIKEL 8 - ONVOLDOENDE VOORRAAD
Als Den Hoorn, ondanks alle geleverde inspanningen en alle te goeder trouw genomen voorzorgsmaatregelen, moeilijkheden zou ondervinden om de klanten te beleveren volgens de bestellingen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de nieuwe termijnen en van de eventuele nieuwe voorgestelde tarieven.
Als hij er niet mee akkoord kan gaan, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren.
Indien het artikel uitgeput is kan Den Hoorn, mits uw akkoord, een minstens evenwaardig vervangartikel leveren tegen een navenante prijs.
Den Hoorn behoudt zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren.


ARTIKEL 9 – OVERMACHT
De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


ARTIKEL 10 - KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN


HERROEPINGSRECHT -> NIET VAN TOEPASSING BIJ STERKE DRANKEN
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


RETOURZENDINGEN
De goederen moeten dan, binnen de 3 dagen na levering, in hun oorspronkelijke ongeopende verpakking voldoende gefrankeerd, verzekerd en aangetekend teruggezonden worden aan Den Hoornen dit ter attentie van Bart Vermeulen, Koning Albertstraat 12, 2500 Lier België.
U dient een kopij van uw factuur mee te sturen met uw retourzending.
De kosten van de retourzending zijn ten laste van de klant, dit bedrag blijft verschuldigd, ook als u uw bestelling geheel of gedeeltelijk terugzendt tenzij u niet het artikel ontving dat u bestelde.
Na ontvangst in goede, onbeschadigde staat, verbind Den Hoorn zich er toe om de gemaakte kosten terug te storten aan de klant, met uitzondering van de verzendkosten.
Bij misbruik behoudt Den Hoorn zich het recht voor om alle eventueel gemaakte kosten op de gebruiker te verhalen.


ARTIKEL 11 - HANDTEKENING EN BEWIJS De uiteindelijke bekrachtiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
De bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via shop.den-hoorn.be.


ARTIKEL 12 - ADRESWIJZIGINGEN EN ANDERE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
De klant moet Den Hoorn onverwijld, schriftelijk en idealiter via e-mail elke verandering van woonplaats en/of leveringsadres, en algemeen gesteld elke wijziging meedelen die geacht wordt gekend te zijn door de onderneming.
Het niet naleven van deze bepaling kan de levering en de terugbetaling door de Onderneming van wie de goede trouw niet kan in twijfel worden getrokken, onmogelijk maken.


ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
Den Hoorn heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een middelenverbintenis.
Den Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door derden of door het gebruik van internet, ondermeer een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.


ARTIKEL 14 - PRIVACY
Alle persoonlijke gegevens zijn exclusief voor intern gebruik van Den Hoorn bestemd en worden enkel gebruikt om de bestelling te verwerken.
De klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hij meegedeeld heeft aan Den Hoorn.


ARTIKEL 15 - INTEGRALITEIT
De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.


ARTIKEL 16 - DUUR
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Den Hoorn online aangeboden worden.


ARTIKEL 17 - BEWIJS, BEWARING EN ARCHIVERING VAN DE TRANSACTIES
De geïnformatiseerde registers die in het informatica systeem van Den Hoorn of haar partners worden bewaard met redelijke veiligheidsvoorzorgen, zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.
De bestelbonnen worden op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING
Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen© 2013-2014 Den Hoorn         |         Koning Albertstraat 12, 2500 Lier (België)         |        Tel.: 0498 41 61 65          |   vermeulen.bart@skynet.be   |    http://www.den-hoorn.be/